Osnovni pojmovi

Preporučujemo da se budući potrošači ukratko upoznaju sa osnovnim pojmovima gasne tehnike. Pregledom podataka na ovom web site-u i uključenjem u program gasifikacije, većina gradjana će se sresti sa novim pojmovima i terminima. Neke značanije ćemo ukratko objasniti.

Gas ili plin je mešavina jedinjenja ugljenika i vodonika, a vrste gasa se razlikuju po preovladjujućem jedinjenju i po načinu nastanka. Mi koristimo prirodni gas, koji po klasifikaciji spada u drugu grupu sadrži oko 90% metana (CH4), oko 4% viših ugljovodonika (etan, propan, butan..), 5% nesagorivih gasova (azot, ugljen-dioksid). Donja toplotna moć prirodnog gasa se kreće u granicama od 33000-37000 kJ/m3 , ili 8000 kcal/N m3 ili 8,4-13,1 KWh/ m3.

Distributivni gasovod (lokalni gasovod srednjeg priliska (od 8-12 bara) i gasno-distributivna mreža koja preko glavnih merno-regulacionih stanica, distribuira gas do velikih potrošača.

Mreža niskog pritiska izradjena je od polietilenskih cevi (PE) U kojima je pritisak 2-4 bara, a počinje od mernoregulacionih stanica široke potrošnje i završava se kućnim merno-regulacionim setom.

Merno-regulaciona stanica (MRS) se ugraduje na mestima predaje prirodnog gasa vecim potrošačima (fabrike, široka potrošnja,…). To je stanica opremljena aparaturom, uredjajima i opremom za merenje i regulaciju protoka i uredajima sigurnosti, gde sa pritisak gasa snižava sa 8-12 bara na 2-4 bara.

Odorant je neškodljivi gas, jakog i neprijatnog mirisa, koji ukazuje na prisustvo gasa. Proces odorizacije je proces omirišljavanja prirodnog gasa.

Kućni merno-regulacioni set (KMRS) se postavlja kod potrošaca (obicno na fasadi) u metalnoj kutiji i sadrzi brojilo za očitavanje utroška gasa, regulator pritiska sa blokventilom i sigurnosnim ventilom, filterom za gas dovodnim ventilom. Tu se gas iz distributivne gradske mreže pročisti (filtrira) i automatski smanjuje pritisak sa 2-4 bara na oko 25 milibara nadpritiska dovodi u kucnu instalaciju.

Kućni priključak je cevovod od distributivne ulične mreze do glavog ventila (gasne slavine) sa izolacionom prirubnicom na kućnom merno-regulacionom setu.

Unutrašnja gasna instalacila počinje iza glavnog dovodnog ventila sa izolacionom prirubnicom u KMRS-u, a završava se na vrhu kanala za odvod produkata sagorevanja u atmosteru.

Trošila gasa su uredjaji i aparati u domacinstvu koja troše gas kao što su šporeti, peći, kotlovi, kamini, protočni bojleri, grejalice.

Toplotni kapacitet trošila je količina toplote koje trošilo korisno daje i izražava se u kW ili kJ/sek.

Standardni m3 gas je prirodni gas na temperaturi 15°C i 10123,25 mbara pritiska i donje toplotne moći Hd=33338 kJ/m3.