Obračun cene gasa

Poštovani korisnici,

Saglasno Uredbi o uslovima isporuke i snabdevanja prirodnim gasom (“Sl. Glasnik RS”, br.49/22) obaveštavamo vas da je Agencija za energetiku Republike Srbije dala saglasnost Društvu BEOGAS doo Beograd na Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje i Odluku o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa, da počev od 01.10.2022. godine obračun utrošenog prirodnog gasa tj. energije izražava i obračunava u kWh, a sve u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Metodologije za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje ( “Sl. Glasnik RS”, br.78/22).

Pomenutom odlukom se tarife za “energent” iskazuju u “dinarima/kWh”, a tarife za “kapacitet” u “dinarima/kWh/dan/godinu”. Izmene metodologije posledica su promena načina merenja isporučenog prirodnog gas ai uvođenja kWh umesto m³ kao obračunske veličine isporučene energije u skladu sa Uredbom koja bliže uređuje uslove isporuke i snabdevanja prirodnim gasom.

Ova odluka primenjuje se počev od 01. Oktobra .2022. godine

Promena u načinu iskazivanja cena prirodnog gasa za javno snabdevanje neće imati ekonomsko finansijske efekte na visinu tarifa i prosečnih cena prirodnog gasa za javno snabdevanje.

Važeće cene se prevode u nove korišćenjem koeficijenta srazmernosti 10,26:

KATEGORIJA K1 grupa “mala potrošnja”
3,85 RSD/kWh (bez PDV)   (važeća 39,50 RSD/m³)

KATGORIJA K1 sve grupe
3,57 RSD/kWh (bez PDV)                           (važeća 36,67 RSD/m³)

KATEGORIJA K2 sve grupe
3,45 RSD/kWh (bez PDV)                         (važeća 35,37 RSD/m³).

Uz zahvalnost na redovnom regulisanju obaveza, vaš BEOGAS d.o.o.

U Beogradu 01.09.2022. godine                                          BEOGAS DOO Beograd

U prilogu: