Koliko je bezbedan prirodni gas u kući i oko kuće?

Svaki izvor energije predstavlja opasnost po čoveka i čovekovu okolinu. Prema dosadašnjem iskustvu sa energentima (el.energija, čvrsto gorivo, mazut i sl.) svedoci smo pojedinačnih nesreća (sa ili bez ljudskih žrtava) koje su posledica ljudskog faktora (ne pridržavanje uputstva za korišćenje energenata). Tako je i sa ovom vrstom energenta (prirodni gas). Usled nepoznavanja karakteristika prirodnog gasa, ljudi su skloni da izjednačavaju prirodni gas sa propan-butanom a razlika je velika.

Iskustvo zemalja sa dugom tradicijom korišćenja prirodnog gasa pokazuje da je gas i jedan od najbezbednijih energenata. Može li se iko setiti neke od havarija uzrokovanih prirodnim gasom u odgovornoj Evropi?(Ovom prilikom treba pomenuti da je tehničko rešenje distributivne mreže različito na različitim kontinentima, državama i sl.)

Imajući u vidu brojne elemente bezbednosti u konstrukcionim rešenjima distributivne mreže, merno-regulacione stanice, kućno-mernoregulacionog seta, zatim, vrednosti pritiska u unutrašnjoj gasnoj instalaciji (obično 25mbar) i automatike na uređajima, bezbednost je na visoko zavidnom nivou.

Naravno, ovo je sve pod uslovom pridržavanja uputstava za korišćenje prirodnog gasa izdatih od strane distributera, kao i uputstava izdatih od samih proizvođača gasnog uređaja.