Regulacija cena gasa

KATEGORIJE KUPACA I TARIFNI STAVOVI

Agencija za energetiku Republike Srbije, je 2014. godine na osnovu Zakona o energetici, utvrdila metodologije za odredjivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje kao i kategorije i grupe krajnjih kupaca, tarifne elemente i tarife.

Sve detaljnije informacije možete pročitati na zvaničnom sajtu Agencije za energetiku Republike Srbije na adresi www.aers.rs.

Citat iz metodologije za odredjivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje:

V. KATEGORIJE I GRUPE KRAJNJIH KUPACA

Krajnji kupci (u daljem tekstu: kupci) se razvrstavaju u kategorije i grupe za svako mesto isporuke kupca na distributivnom sistemu (u daljem tekstu: mesto isporuke) prema:

1)         radnom pritisku gasovoda na mestu isporuke, maksimalnom kapacitetu mernog uređaja utvrđenim aktom kojim se odobrava priključenje objekta na distributivni sistem i

2)         godišnjoj ravnomernosti potrošnje prirodnog gasa.

Godišnja ravnomernost potrošnje prirodnog gasa utvrđuje se na osnovu podataka o potrošnji prirodnog gasa na mestu isporuke i predstavlja količnik zbira ostvarene potrošnje prirodnog gasa u januaru, februaru i decembru prethodne kalendarske godine i ukupne potrošnje prirodnog gasa ostvarene u toj godini, na tom mestu isporuke (u daljem tekstu: koeficijent ravnomernosti KR).

Podaci o godišnjoj ravnomernosti potrošnje za novo mesto isporuke, kao i za mesto isporuke koje tokom prethodne kalendarske godine nije ostvarilo potrošnju prirodnog gasa, utvrđuju se prema ugovorenim količinama prirodnog gasa za mesto isporuke.

Podaci o godišnjoj ravnomernosti potrošnje za postojeće mesto isporuke koje je aktivirano u toku prethodne kalendarske godine i koje nije imalo potrošnju prirodnog gasa u toku 12 uzastopnih meseci, utvrđuju se prema ugovorenim količinama prirodnog gasa za mesto isporuke.

V.1 Kategorije kupaca

Kategorije kupaca su:

1)         kupci sa mestom isporuke na distributivnom sistemu radnog pritiska r≤6 bar (u daljem tekstu: “Kategorija 1”) i

2)         kupci sa mestom isporuke na distributivnom sistemu radnog pritiska 6≤r≤16bar (u daljem tekstu “Kategorija 2”)

V.2. Grupe kupaca

V.2.1. Grupe kupaca u okviru „Kategorije 1″

U okviru „Kategorije 1″ utvrđuju se četiri grupe kupaca:

1)         „Mala potrošnja”, u koju se razvrstavaju mesta isporuke sa mernim uređajima maksimalnog kapaciteta manjeg ili jednakog 10 m3/ čas i to:

–     mesta isporuke fizičkih lica koja prirodni gas koriste za potrebe grejanja stanova, odnosno stambenih objekata, uključujući i grejanje pomoćnih objekata, zagrevanje vode i pripremu hrane, kao i druge potrebe u domaćinstvima („Mala potrošnja – domaćinstva”) i

–     mesta isporuke pravnih i fizičkih lica, osim mesta isporuke za domaćinstva („Mala potrošnja – ostali”);

2)         „Vanvršna potrošnja K1″, u koju se razvrstavaju mesta isporuke kod kojih je merni uređaj maksimalnog kapaciteta većeg od 10 m3/čas, koeficijent ravnomernosti Kr je manji ili jednak 0,20 (Kr≤0,20), a količnik maksimalne dnevne potrošnje u svakom od navedena tri meseca – januar, februar i decembar i maksimalne dnevne potrošnje prirodnog gasa, ostvarenih u godini na osnovu koje se razvrstava mesto isporuke, je manji ili jednak 0,6 (≤0,6);

3)         „Ravnomerna potrošnja K1″ u koju se razvrstavaju mesta isporuke kod kojih je merni uređaj maksimalnog kapaciteta većeg od 10 m3/čas i to:

–     mesta isporuke kod kojih je koeficijent ravnomernosti Kr manji ili jednak 0,33 (Kr≤0,33) i

–     mesta isporuke kod kojih je koeficijent ravnomernosti Kr manji ili jednak 0,20 (Kr≤0,20), a količnik maksimalne dnevne potrošnje u bilo kom od navedena tri meseca

–     januar, februar i decembar i maksimalne dnevne potrošnje prirodnog gasa, ostvarenih u godini na osnovu koje se razvrstava mesto isporuke, je veći od 0,6 (>0,6);

4)         „Neravnomerna potrošnja K1″, u koju se razvrstavaju mesta isporuke kod kojih je merni uređaj maksimalnog kapaciteta većeg od 10 m3/čas, a koeficijent ravnomernosti Kr je veći od 0,33 (Kr >0,33).

V.2.2. Grupe kupaca u okviru „Kategorije 2″

U okviru „Kategorije 2″ utvrđuju se tri grupe kupaca:

1)         „Vanvršna potrošnja K2″, u koju se razvrstavaju mesta isporuke kod kojih je koeficijent ravnomernosti KR manji ili jednak 0,20 (KR≤0,20), a količnik maksimalne dnevne potrošnje u svakom od navedena tri meseca – januar, februar i decembar i maksimalne dnevne potrošnje prirodnog gasa, ostvarenih u godini na osnovu koje se razvrstava to mesto isporuke, je manji ili jednak 0,6 (≤ 0,6);

2)         „Ravnomerna potrošnja K2″ u koju se razvrstavaju:

–      mesta isporuke kod kojih je koeficijent ravnomernosti Kr manji ili jednak 0,33 (Kr≤ 0,33) i

–      mesta isporuke kod kojih je koeficijent ravnomernosti Kr manji ili jednak 0,20 (Kr≤ 0,20), a količnik maksimalne dnevne potrošnje u bilo kom od navedena tri meseca – januar, februar i decembar i maksimalne dnevne potrošnje prirodnog gasa, ostvarenih u godini na osnovu koje se razvrstava mesto isporuke, je veći od 0,6 (Kr>0,6);

3)         „Neravnomerna potrošnja K2″ u koju se razvrstavaju mesta isporuke kod kojih je koeficijent ravnomernosti KR veći od 0,33 (Kr>0,33).

VI. TARIFNI ELEMENTI

Tarifni elementi su obračunske veličine na koje se raspoređuje maksimalno odobreni prihod javnog snabdevača utvrđen za regulatorni period.

Tarifni elementi su:

1)         „kapacitet”;

2)         „energent”;

3)         „mesto isporuke”.

Tarifni elementi „kapacitet”, „energent” i „mesto isporuke”, kao obračunske veličine ove metodologije se utvrđuju za svaku od kategorija i grupa kupaca za regulatorni period, ako ovom metodologijom nije drugačije određeno.

Tarifni elementi se iskazuju kao celobrojne vrednosti.

VI.1 Tarifni element „kapacitet”

Tarifni element “kapacitet” se utvrđuje, na osnovu maksimalnih dnevnih potrošnji kupaca koje snabdeva javni snabdevač.

Tarifni element “kapacitet” izražava se u m3/dan/godina.

VI.1.1. Određivanje maksimalne dnevne potrošnje

Maksimalna dnevna potrošnja za mesto isporuke sa automatskim beleženjem isporučenih dnevnih količina prirodnog gasa na mernom uređaju se utvrđuje na osnovu ostvarenih dnevnih potrošnji iz prethodne kalendaske godine.

Za mesto isporuke kod kojeg ne postoji mogućnost automatskog beleženja isporučenih dnevnih količina prirodnog gasa na mernom uređaju, maksimalna dnevna potrošnja se izračunava tako što se najveći količnik isporučenih mesečnih količina u prethodnoj kalendarskoj godini i broja dana u tom mesecu, pomnoži sa odgovarajućim koeficijentom mesečne neravnomernosti Km.

Vrednosti koeficijenta mesečne neravnomernosti Km su:

1)         Km1=1,35 za mesto isporuke iz grupe „Neravnomerna potrošnja K1″ i „Neravnomerna potrošnja K2″;

2)         Km2=1,20 za mesto isporuke iz grupe „Ravnomerna potrošnja K1″, „Ravnomerna potrošnja K2″, „Vanvršna potrošnja K1″ i „Vanvršna potrošnja K2″.

Maksimalna dnevna potrošnja za novo mesto isporuke, kao i za mesto isporuke koje tokom prethodne kalendarske godine nije imalo potrošnju prirodnog gasa, utvrđuje se prema ugovorenoj maksimalnoj dnevnoj potrošnji prirodnog gasa.

Maksimalna dnevna potrošnja za postojeće mesto isporuke, koje je aktivirano u toku prethodne kalendarske godine i koje nije imalo potrošnju prirodnog gasa u toku 12 uzastopnih meseci, utvrđuje se prema ugovorenoj maksimalnoj dnevnoj potrošnji prirodnog gasa.

Maksimalna dnevna potrošnja za grupu kupaca „Mala potrošnja” se izračunava tako što se najveći količnik zbira ukupnih mesečnih količina isporučenih za mesta isporuke u grupi mala potrošnja u prethodnoj kalendarskoj godini i planiranih mesečnih količina za nova mesta isporuke koja će biti aktivirana u regulatornom periodu, uzimajući u obzir zahteve za prekid isporuke u regulatornom periodu i broja dana u tom mesecu, pomnoži sa koeficijentom Km1=1,35.

Maksimalna dnevna potrošnja se iskazuje se u m3/dan/godina i zaokružuje se na ceo broj.

VI.1.2. Određivanje tarifnog elementa kapacitet

Tarifni element „kapacitet” za grupu kupaca „Mala potrošnja” jednak je maksimalnoj dnevnoj potrošnji ove grupe kupaca.

Tarifni element “kapacitet” za grupu mesta isporuke „Neravnomerna potrošnja K1″, „Ravnomerna potrošnja K1″, „Vanvršna potrošnja K1″, „Neravnomerna potrošnja K2″, „Ravnomerna potrošnja K2″ i „Vanvršna potrošnja K2″, izračunava se kao aritmetička sredina mesečnih kapaciteta grupe u regulatornom periodu. Mesečni kapacitet grupe je zbir maksimalnih dnevnih potrošnji svih postojećih mesta isporuke, uzimajući u obzir zahteve za prekid isporuke i mesta isporuke koja će biti aktivirana u toj grupi u tom mesecu.

VI.2. Tarifni element „energent”

Tarifni element “energent” predstavlja ukupnu godišnju količinu prirodnog gasa koju javni snabdevač planira da prodaje kupcima uključujući i količine prirodnog gasa za nova mesta isporuke planirana za aktiviranje u regulatornom periodu i izražava se u t3.

VI.3. Tarifni element „mesto isporuke”

Tarifni element „mesto isporuke” se utvrđuje kao broj mesta isporuke na kojima javni snabdevač prodaje prirodni gas u regulatornom periodu.

Tarifni element „mesto isporuke” se utvrđuje kao aritmetički prosek broja mesta isporuke na početku i na kraju regulatornog perioda.

VII.TARIFE

Tarife se utvrđuju po grupama kupaca za svaki od tarifnih elemenata – “energent”, “kapacitet” i „mesto isporuke”, osim za kupce iz grupe „Mala potrošnja”, kojima se tarife utvrđuju za tarifne elemente „energent” i „mesto isporuke”, u skladu sa ovom metodologijom.

Za tarifni element “kapacitet” utvrđuje se tarifa „kapacitet”.

Za tarifni element “energent” utvrđuje se tarifa „energent”.

Za tarifni element “mesto isporuke” utvrđuje se tarifa „naknada po mestu isporuke”.

Tarife u okviru iste grupe kupaca jednake su za sve kupce istog javnog snabdevača.

Tarifa „kapacitet” se izražava u dinarima/m3/dan/godina, zaokruženo na dva decimalna mesta.

Tarifa „energent” se izražava u dinarima/mt3, zaokruženo na dva decimalna mesta.

Tarifa „naknada po mestu isporuke” izražava se u dinarima/mesto isporuke/godina, zaokruženo na dva decimalna mesta.