Šta je sve potrebno?

potrebna dokumenta

  1. Kopiju lične karte za fizička lica, odnosno kopiju izvoda iz APR-a za pravna lica.
  2. Kopiju plana parcele sa ucrtanom lokacijom objekta koji se gasifikuje (izdaje RGGZ-ne starije od 6 meseci).
  3. Vlasnički list objekta koji se gasifikuje.
  4. Punomoć – ako podnosilac zahteva nije vlasnik objekta čije se priključenje traži , onda podnosi ugovor ili neki drugi dokaz kojim se potvrđuje da je nosilac prava korišćenja (korisnik) uz pismenu saglasnost vlasnika objekta, odnosno izjavu overenu u sudu da korisnik predmetnog  objekta ima saglasnost vlasnika da izvede radove na priključenju objekta na gasovodnu mrežu.
  5. Rešenje o gradjevinskoj dozvoli.
  6. Ukoliko je objekat u procesu legalizacije potrebno je dostaviti uverenje od sekretarijata za poslove legalizacije objekta, sektor za područje nadležne Opštine