Kako deblokirati regulator?

Prirodni gas je idealno gorivo koje se lako meša sa vazduhom, ima veliku brzinu sagorevanja, sam process sagorevanja se odvija bez dima, čađi, i čvrstih čestica, te prema tome ne zagađuje okolinu. Produkti sagorevanja prirodnog gasa je vodena para (cca 80%Vol, sa primesama ugljendioksida i azotnih oksida i sl.) Prirodni gas nije otrovan, nije kancerogen, lakši je od vazduha. U dobro provetrenim prostorijama iscureli gas se brzo razidje. Eksplozivna zapaljiva smesa se stvara u loše provetrenim prostorijama. Kako je prirodni gas bez mirisa, u cilju bezbednosti, gasu koji se koristi u domaćinstvu se dodaje odorant (merkaptan), odnosno vrši se odorizacija (omirišljavanje) gasa. Merkaptan ima snažan i neprijatan miris, neškodljiv je, a ukazuje na prisustvo gasa.

Na svakom gasnom uredjaju kod gorionika, ugradjuju se automatski sigurnosni ventili čija je funkcija sprečavanje curenja gasa ukoliko prestane proces sagorevanja (u cilju sprečavanja stvaranja eksplozivne smeše). U slučaju oštećenja razvodne mreže u kući ili stanu, curenjem gasa, osetićete neprijatan miris merkaptana i u tom slučaju je potrebno napraviti provetravanje prostorija u kojima se oseća prisustvo prirodnog gasa, (bez paljenja ili gašenja svetala ili nekog drugog izvora varnica, cigareta, i sl) potom zatvoriti glavni protivpožarni ventil koji se nalazi u KMRS okretanjem žute ručice popreko u odnosu na osu cevi i obavestiti Call centar distributera (Beogas).

Korisnik gasnih trošila je dužan da po uputstvu proizvodjača i BEOGAS-a redovno menja delove koji su podložni starenju, obično posle dve ili više godina. To su priključne cevi i zaptivači za gasna trošila. Takođe, individualni korisnici prirodnog gasa su obavezi da godišnje dostavljaju dokaz o ispravnosti dimanjaka od strane ovlašćene organizacije, ukoliko poseduju takav tip potrošača (koji koristi dimnjak).

U slučaju prekida u isporuci gasa dolazi do blokade regulatora pritiska. Da bi se gas mogao koristiti u domaćinstvu, nakon puštanja gasa u mrežu, potrebno je izvršiti deblokadu regulatora.

Deblokada regulatora

Regulator tipa PANGAS

Povući točkić regulatora na dole i sačekati par sekundi da gas prođe.

Regulator tipa UNIS

Povući trn prema smeru prikazanom na slici i sačekati par sekundi.

Regulator tipa ELSTER

Povući točkić regulatora prema sebi i sačekati par sekundi.

Po završetku jedne od prikazanih radnji potrebno je izvršiti i ukuljučenje aparata (kotla i sl.). Kotlovi savremene konstrukcije, imaju kompjuter, čija je funkcija povećanje bezbednosti i efikasnosti rada uređaja. U uslovima prekida isporuke gasa kompjuter ulazi u blokadu i samim tim potrebno je RESET-ovati kotao (kompjuter). Ovo se vrši ili jednostavnim isključenjem i uključenjem kotla ili pritiskanjem jasno označenog dugmeta RESET na samom kotlu. Ukoliko i pored navedenih radnji kotao ne sagoreva gas, ili ponovo ulazi u blokadu, obavestiti distributera gasa i/ili servisera gasnog uređaja.

Treba napomenuti da kotao “zna” da uđe u blokadu i iz drugih razloga. Jedan od tih razloga može biti i nedostatak vode u termotehničkoj instalaciji. Da bi se eliminisao ovaj razlog, potrebno je prekontrolisati vrednost pritiska vode u sistemu. U zavisnosti od tipa termotehničke instalacije, ova vrednost je optimalna ukoliko manometer pokazuje od 1-1,5bar. Ovo je detaljnije objašnjeno u uputstvu za korisnike gasnog uređaja koje Vam dostavlje isporučilac opreme (kotla).