Obaveštenje o kratkotrajnom poremećaju u isporuci gasa

Poštovani,

U prilogu dostavljamo obaveštenje o kratkotrajnom poremećaju u isporuci gasa na MI ŠP Jajinci dana 22.7.2020.

OBAVEŠTENJE

S poštovanjem,

Vaš Beogas

INFORMACIJA ZA POTROŠAČA

OPERATOR distributivnog sistema prirodnog gasa je energetski subjekt koji obavlja delatnost distribucije prirodnog gasa i upravljanja distributivnim sistemom za prirodni gas i odgovoran je za rad, održavanje i razvoj distributivnog sistema na određenom području, njegovo povezivanje sa drugim sistemima i za obezbeđenje dugoročne sposobnosti sistema da ispuni potrebe za distribucijom prirodnog gasa na ekonomski opravdan način;

 

SNABDEVAČ prirodnim gasom je energetski subjekt koji obavlja energetsku delatnost javnog snabdevanja prirodnim gasom;

Snabdevanje prirodnim gasom je prodaja prirodnog gasa kupcima za njihove potrebe ili radi preprodaje

Javno snabdevanje prirodnim gasom je prodaja prirodnog gasa domaćinstvima i malim kupcima po regulisanim cenama;

Snabdevač je dužan da:

1) postupa prema krajnjim kupcima na nediskriminatoran način;

2) objavi opšte uslove ponude za zaključenje ugovora, odnosno da kupca obavesti na prigodan način o ponuđenim uslovima, s tim da se ta obaveza odnosi i za slučaj zaključenja ugovora preko posrednika,

3) na svojoj internet stranici ili na drugi prikladan način, obavesti kupce:

(1) o ulogama snabdevača i operatora sistema na koji je objekat kupca priključen;

(2) o mestu i načinu dostavljanja prigovora na obračun, komercijalne usluge snabdevača i operatora sistema, kao i na kvalitet i pouzdanost isporuke prirodnog gasa;

(3) da se po pitanju izmene tehničkih uslova priključenja, tehničkih problema vezanih za priključak na sistem, mernu opremu i tačnost merenja, kvalitet gasa, kvar na sistemu i prekid isporuke, može obratiti i direktno operatoru sistema na koji je njegov objekat priključen;

4) obračunava prirodni gas i usluge koje pruža u skladu sa zakonom, propisima i ugovorom;

5) izdaje račun za isporučeni prirodni gas, koji sadrži iskazanu cenu prirodnog gasa, obračunski period koji ne može biti duži od 31 dan

6) obavesti kupca o promeni cena i drugih uslova snabdevanja u razumnom roku, a kupca iz kategorije domaćinstva u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita potrošača, izuzev u slučaju sniženja cena i davanja kupcu povoljnijih uslova snabdevanja, pri čemu se obaveštenjem smatra i objavljivanje informacije preko sredstava javnog informisanja;

7) objavi uslove, postupak, pravne posledice, odnosno prava kupca u slučaju obustave isporuke prirodnog gasa, zbog neizmirivanja obaveza iz ugovora o snabdevanju prirodnim gasom, kao i razloge, postupak i pravne posledice isključenja objekta kupca sa sistema;

8) obezbedi besplatnu telefonsku liniju za obaveštavanje i odgovore na pitanja kupaca radi informisanja o uslovima i načinu ostvarivanja prava kupaca;

9) preduzima mere kako bi omogućio kupcima informacije koje se odnose na njihova prava;

10) Agenciji dostavlja izveštaj o rešavanju prigovora i žalbi krajnjih kupaca;

11) Agenciji dostavi podatke o količinama prodaje prirodnog gasa i ostvarenog prihoda po tom osnovu, radi praćenja tržišta, bez obzira na broj kupaca;

12) omogući kupcu na jednostavan način pristup pravilima o promeni snabdevača;

13) da nakon promene snabdevača izda kupcu konačni obračun, najkasnije u roku od šest nedelja od promene snabdevača;

14) izvrši i druge obaveze u skladu sa propisima kojima se uređuju obligacioni odnosi, trgovina i promet robe i usluga i zaštita potrošača.

Ugovorom o snabdevanju ne može se kupcu uskratiti ili otežati pravo na raskid, odnosno otkaz ugovora, zbog korišćenja prava na promenu snabdevača, niti se mogu nametati dodatne finansijske obaveze po tom osnovu.

Snabdevač je dužan da kupca sa kojim ima zaključen ugovor o potpunom snabdevanju, na njegov zahtev obavesti o podacima o potrošnji prirodnog gasa, u skladu sa ovim zakonom, pravilima o promeni snabdevača i zaključenim ugovorom.

Snabdevač je dužan da, u slučaju ponude za zaključenje ugovora o potpunom snabdevanju, pre zaključenja ugovora kupca obavesti i o mogućnostima za promenu snabdevača.

Odredbe ovog člana shodno se primenjuju i na javnog snabdevača.

Bliži uslovi i način izvršavanja obaveza snabdevača i javnog snabdevača u smislu ovog člana, uređuju se propisom o uslovima isporuke i snabdevanja prirodnog gasa iz člana 314. ovog zakona.

Kupac ima pravo da zahteva u slučaju tehničkih ili drugih smetnji u isporuci energije, čiji uzrok nije na objektu kupca, da se te smetnje otklone u primerenom roku.

Kao primereni rok u kojem je operator sistema obavezan da otkloni smetnje u isporuci energije kupcima smatra se rok od 24 časa, a najduže dva dana od dana prijema obaveštenja o smetnji.

Smetnjama u isporuci energije u smislu stava 1. ovog člana ne smatraju se prekidi u isporuci energije nastali zbog primene mera iz člana 315. tač. 4) i 5) ovog zakona.

Kupac je dužan da prirodni gas koristi pod uslovima, na način i za namene utvrđene odobrenjem za priključenje i ugovorom o snabdevanju, zakonom i drugim propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Kupac je dužan da omogući ovlašćenim licima operatora sistema pristup mernim uređajima i instalacijama, kao i mestu priključka radi očitavanja, provere ispravnosti, otklanjanja kvarova, zamene, održavanja i kontrole ispravnosti mernih i drugih uređaja sa mernim ormanima, uređenja mernog mesta i obustave isporuke energije.

Ako kupac, u slučaju iz stava 1. ovog člana, onemogući pristup ovlašćenim licima operatora sistema, operator sistema ima pravo izmeštanja mernog mesta, a kupac je dužan da trpi izmeštanje u skladu sa tehničkim uslovima utvrđenim pravilima o radu sistema na koji je objekat priključen.

Operator sistema ima pravo da obustavi isporuku prirodnog gasa ako u slučaju iz stava 2. ovog člana izmeštanje mernog mesta nije moguće u skladu sa propisima i tehničkim uslovima utvrđenim pravilima o radu sistema.

U slučaju tehničkih ili drugih smetnji u isporuci prirodnog gasa čiji je uzrok na objektu kupca ili u slučaju kada kupac ne izvršava ugovorne obaveze, operator sistema obustaviće isporuku prirodnog gasa kupcu, pod uslovima i na način propisan ovim zakonom, aktom o uslovima isporuke i snabdevanja prirodnim gasom i drugim propisima donetim u skladu sa ovim zakonom.

Pre obustave isporuke prirodnog gasa kupcu mora biti dostavljena pismena opomena u kojoj je određen rok za otklanjanje uočenih nepravilnosti i nedostataka.

Rok iz stava 2. ovog člana ne može biti kraći od tri dana od dana dostavljanja opomene.

Operator sistema je dužan da nastavi isporuku prirodnog gasa najkasnije 24 časa po otklanjanju razloga zbog kojih je obustava izvršena.

Operator sistema je dužan da obustavi isporuku prirodnog gasa i na zahtev kupca, pod uslovom da se obustava zahteva za period od najmanje godinu dana.

Ako je obustava isporuke prirodnog gasa u slučajevima i pod uslovima iz člana 304. zakona trajala duže od godinu dana, operator sistema je dužan da objekat isključi sa sistema. Operator sistema je dužan da objekat kupca isključi sa sistema i u slučaju kada objekat, odnosno instalacije objekta ne ispunjavaju uslove u skladu sa propisima i predstavljaju neposrednu opasnost po život, zdravlje ljudi, životnu sredinu i imovinu, kao i kada to zahteva kupac.

Pre isključenja kupcu mora biti dostavljeno pismeno obaveštenje o isključenju, najmanje 24 časa ranije, osim ako je već nastupilo ugrožavanje života i zdravlja ljudi, životne sredine i imovine ili bi odlaganje isključenja moglo prouzrokovati požar, eksploziju i zagađenja, odnosno druge štetne posledice.

U slučaju obustave isporuke ili isključenja objekta kupca, u smislu čl. 304, 308. i 309. ovog zakona, kupac ima pravo na prigovor.

Operator sistema je dužan da po prigovoru odluči u roku od tri dana od dana prijema prigovora.

U slučaju osnovanosti prigovora, operator sistema je obavezan da nastavi isporuku prirodnog gasa, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 24 časa od momenta utvrđivanja da je prigovor osnovan.

Zabranjeno je priključivanje objekata na sistem bez odobrenja za priključenje, samovlasno priključivanje objekata, uređaja ili instalacija na transportni ili distributivni sistem, kao i puštanje u pogon istih.

Zabranjeno je korišćenje prirodnog gasa bez ili mimo mernih uređaja ili suprotno uslovima utvrđenim odobrenjem za priključenje u pogledu pouzdanog i tačnog merenja preuzetog prirodnog gasa ili ugovorom o snabdevanju u pogledu namene potrošnje prirodnog gasa.

Kada operator sistema utvrdi da pravno ili fizičko lice neovlašćeno koristi prirodni gas, odnosno da postupa suprotno zabranama iz člana 312. ovog zakona dužan je da, bez odlaganja, isključi takav objekat sa transportnog ili distributivnog sistema i preduzme mere u skladu sa zakonom.

Ugovorne strane su saglasne da se njihovi međusobni odnosi nastali po osnovu ovog ugovora regulišu u svemu u skladu sa Zakonom, Zakonom o obligacionim odnosima, Uredbom i ovim ugovorom.

Eventualna sporna pitanja koja proisteknu iz realizacije ugovora o snabdevanju rešavaju se pre svega sporazumno, a u protivnom je nadležan sud u mestu sedišta snabdevača.

 

 

Obaveštenje

Zbog radova na adaptaciji poslovnog prostora dana 03.07.2020. godine  blagajna neće raditi.

Plaćanje računa možete izvršiti na naplatnom mestu na benziskoj stanici PETROL Ada.

Hvala na razumevanju.

Vaš Beogas.

Obaveštenje

Zbog radova na adaptaciji poslovnog prostora dana 26.06.2020. godine, blagajna neće raditi.

Plaćanje računa možete izvršiti na naplatnom mestu na benzinskoj stanici PETROL Ada.

Obaveštenje za potrošače iz grupe 65+

U skladu sa preporukama Vlade Republike Srbije u vreme vanrednog stanja društvo Beogas d.o.o. Beograd svim potrošačima iz grupacije “65+ godina” omogućuje izmirenje računa  za mart i april 2020. godine uz otpis kamate za eventualno kašnjenje u plaćanju, koje se izvrši najkasnije do 01.06.2020. godine.

Za otpis kamate potrebno je da se dostavi važeća lična karta ili drugi identifikacioni document nosioca ugovora kao dokaz pripadnosti grupaciji “65+ godina”

Beogas d.o.o. se zahvaljuje svim redovnim platišama koji su i u vreme vanrednog stanja pokazale visok stepen solidarnosti i discipline i izmirile zaduženja po prispelim računima.

Vaš  BEOGAS d.o.o.

Obaveštenje o očitavanju merila utrošenog gasa

Poštovani, usled vanredno opasne situacije i u želji da prvenstveno zaštitimo zdravlje postoji mogućnost da angažovani čitači na terenu ne mogu da pristupe meraču i očitaju mesečnu potrošnju gasa.

Pozivamo vas da u ovoj situaciji sami očitate stanje na meraču i taj podatak nam prosledite  mailom na adresu dejan.trailovic@petrol.eu.

Za potpunu informaciju potrebno je da nam dostavite:

Adresu, ime i prezime korisnika, stanje na meraču (samo brojčanu vrednost u crnom polju)

Zahvaljujemo vam na razumevanju i angažovanju da zajednički prevaziđemo ovu tešku i opasnu situaciju i ne dozvolimo da poremeti svakodnevni život.

Vaš Beogas

Obaveštenje za buduće korisnke

Poštovani,

 

Kako je Svetska zdravstvene organizacija zvanično proglasila pandemiju virusa Corona-19 Republika Srbija je shodno tome uvela vanredno stanje. Mi kao društveno odgovorna kompanija, u saradnji sa našom matičnom kućom Petrol dd preduzeli smo sve neophodne mere kako bi zaštitili naše kolege i Vas naše buduće  korisnike.

Kompanija Beogas doo Beograd je odlučila da sve svoje radne aktivnosti vezane za realizaciju izvođenja kućnih gasnih priključaka privremeno prekine i prilagodi trenutnom stanju u našoj državi.

Kompanija Beogas doo Vas moli za strpljenje i razumevanje, zbog trenutne situacije, i uverava Vas da će sve Ugovorne obaveze biti ispunjene po okončanju vanrednog stanja u Republici Srbiji.

Izvinjavamo se zbog najavljenog produžetka rokova za realizaciju naših Ugovornih obaveza i nadamo se da će se trenutno stanje na obostrano zadovoljstvo veoma brzo promeniti, tako da ćemo moći da nastavimo sa našim uobičajenim aktivnostima.

U okviru Kompanije Beogas doo Beograd  odlučili smo  da sve svoje radne aktivnosti obavljamo  od kuće, u skladu sa preporukama Vlade Republike Srbije.

Za sva dodatna pitanja i informacije stojimo Vam na raspolaganju.

Kontakt telefoni: korisnički servis 0800 355 550, direktan broj 011/7850-815, mob. 063/283-346.

Srdačan pozdrav i dobro zdravlje vam svima želimo,

Obaveštenje – vanredno stanje

Poštovani korisnici,

u skladu sa proglašenim vanrednim stanjem i merama i preporukama usvojenim od strane zvaničnih organa Republike Srbije, merama i preporukama Kompanije Petrol dd Ljubljana, kao vlasnika Društva Beogas doo Beograd, kao i odlukama samog društva Beogas doo Beograd, obveštavamo vas da su preduzete sve aktivnosti na obezbeđenju nesmetanog, kontinuiranog i sigurnog snadbevanja prirodnim gasom, uz obezbeđenje stalnog nadzora nad isporukama, sigurnosti sistema i sprečavanju bilo kakvih kvarova ili havararija na mreži.

Obezbeđenja su dežurstva svih službi Društva i na već poznate telefone moguće je dobiti sve informacije vezane za trenutni status i stanje računa, način i postupak priključenja, kao i dobiti informacije o načinu prijave kvarova i druge servisne informacije.

Takođe, uz preduzimanje obaveznih mera bezbednosti, Društvo nastavlja i aktivnosti na priključenju novih potrošača, sve u skladu sa ranije preuzetim obavezama.

Počev od 17.03. 2020.godine vaše obaveze po računima možete izmirivati elektronskim putem, uplatom preko šaltera banka i pošta i gotovinski, bez provizije,  na blagajni benzinske stanice Petrol doo-Ada, (kod Tempa), Beograd,  uz iste uslove i prema dospećima, prema već izdatim računima.

O promeni postupka i načina rada, ili statusa vaših obaveza, načina njihovog  izmirenja, obračuna kamata, načina očitavanja stanja brojila i dostave računa, kao i promenama drugih bitnih elemenata poslovanja, bićete blagovremeno obavešteni, a u skladu sa odlukama zvaničnih državnih  organa, Kompanije Petrol dd Ljubljana i Društva Beogas doo Beograd.

s poštovanjem

BEOGAS doo Beograd

Informacije:

call centar 0800 355 550

e-mail: office@beogas.rs

Stigao je prirodni gas u vaše naselje – Siva stena, Braće Jerković

Priključi se na prirodni gas.

U toku je gasifikacija koja će se odvijati u dve faze.

I faza, obeležena žutom bojom, će se realizovati u periodu 2019/2020 godine.

II faza, obeležena zelenom bojom, će se realizovati u periodu 2020/2021 godine.

Za sve informacije pozovite 011/7850 800

Vaš BEOGAS.

Obaveštenje o obračunu naknade za unapredjenje energetske efikasnosti

Poštovani kupci prirodnog gasa,

Ovim vas obaveštavamo da je, na osnovu Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara (“Službeni glasnik RS”, broj 95 od 8.12.2018.), donet Pravilnik o obrascu prijave evidencije obveznika naknade za unapređenje energetske efikasnosti (“Službeni glasnik RS”, broj 41 od 11.06.2019.), čijom primenom od 01. jula 2019. godine počinje obračun naknade za unapređenje energetske efikasnosti.

Osnovica naknade za unapređenje energetske efikasnosti obračunava se na osnovu isporučene količine prirodnog gasa na mestu isporuke krajnjem kupcu u obračunskom periodu, izražene u metrima kubnim (m3) svedenim na standardne uslove i referentnu toplotnu vrednost (Sm3), u iznosu od 0,15 dinara po svedenim kubnom metru (Sm3) prirodnog gasa koji će se usklađivati u skladu sa zakonom, uz oporezivanje po posebnoj stopi PDV od 10% za prirodni gas u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost.

Utvrđivanje iznosa naknade za unapređenje energetske efikasnosti za isporučeni prirodni gas krajnjem kupcu vrši BEOGAS doo prilikom ispostavljanja računa za isporučeni prirodni gas, dok prihodi ostvareni od naknade pripadaju budžetu Republike Srbije.

 

S poštovanjem,

Beogas doo, 26.06.2019. godine